Blogger Widgets

சமீப இடுகைகள் -

♥உங்கள் விஜயின் வலைப்பூவிற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி!.. நன்றி!.. நன்றி!.. கருத்திட்டு களம் விலக தாழ்மையுடன் கேட்டுகொள்கிறேன்...♥

Thursday 28 August 2014

RAJA RAJA“Hello my dear wrong number”
“Enough. I have sent my pics to your mail.”
“Why don’t you start an account in FB or download whatsapp? Are you truly an Engineer?”
“That's not good for family boys like me. A mail works just fine for an Engineer like me.”
“I have FB and Whatsapp. So am I not a family boy?”
“Just go and see my pics. I am busy with my research proposal.”

Shravan hurried to the nearby netcafe.
‘www.gmai...... hmmmm..... 
No. First I must delete that.
www.planetromeo.com’
After a minute....
DELETE ACCOUNT AM4U?
YESSSSSSSSSS.....
          Back to gmail again.

1 New Mail from Kevin
6 Attachments

Shravan waited impatiently as the 6 pictures started to get scanned and start downloading. And finally.
‘He is truly a family boy. Oh my God! How cute he is in dhothi! Chocolate brown. Average body. Am really lucky.’

Kevin calling.........
“Seen?”
“Mesmerized.”
“Don't play. Am just an average boy. Not handsome like you.”
“I deleted my account in PR now.”
“Hmm.... I did it on the very next second you gave me your number.”
“I want to say something to you.”
“Before that. Do you really like me?”
“You are such a cute monster. Who will hate you?”
“Then?”
“I love you.”
“Ok.”
“What? Only ok eh?”
“I asked you a question on the very first day. First answer that.”
“Ask it again and I will tell you.”
“Will you marry me?”
“Yes. Yes. Yes. Yes. Idiot.”

Shravan could not hold him back. In his seven years of gay life, Kevin is the only person who have asked him this question. ‘Will you marry me?’ There are people who say ‘I love you’ as easy as a ‘hi’. It really takes a genuine person to ask ‘Will you marry me?’

Shravan had kept himself locked for almost a year following his inglorious breakups. But Planet Romeo is something which he could not resist. In 2013 alone he created around 5 profiles. He deletes it out of despair and returns back desperately within a week. AM4U profile is something too close to him. He encountered some weird proposals and interesting persons. Kevin with his pictureless profile somehow managed to get the attention of Shravan. 

10 PM 
Kevin calling.....
“Hello cute puppy...”

“Hmmm.... Then?”
“I was just kissing your picture now.”
“Hmmm......”
“What's wrong? You sound too sad.”
“I found the bracelet of Gowtham.”
“Come on puppy. Try to forget him.”
“First love da. I could not.......”
“You are blessed. Your ex is dead. But mine is still living and trying to spoil my life too.”
“My Gowtham is not like your ex. He loved me and me only. Why do you try to upset me?”
“Hey sorry. I tried to cheer you up.”
“It’s ok. But am happy now.”
“How?”
“I don't have anything in his remembrance or my life with him in 2012. You know? I have not even seen his body. Now at least I have his bracelet.”
“If it makes you happy, keep it with you. No problem for me.”
“Thanks da hubby!”
“Hubby? We are not married yet.”
“Ok. Come to Coimbatore. Am ready to marry you even tomorrow.”
“You come to Chennai. We will go first to Kapaleshwarar Temple and then to Santhome Church. How’s my idea?”
“Excellent. Once my research gets the approval, I will come to Chennai. But before that come and meet me at least once in Coimbatore.”
“If getting raped before marriage is ok for you, then I am ready to come.”
“Rascal. Everything is after marriage only.”

This is another thing about Kevin that Shravan used to admire. Whomever the Gay or bisexual he has seen so far in his life has seen 25, 50, 100, and some even 1000. Kevin is the first boy who had sex with his lover only and that too only once.
“How do you live in so much of self-control puppy?”
“After hearing about his death I lived only in his memories. Now I got you. Simple.”

A week passed. Every day began at 7 AM and ended only by a ‘Good morning’ with a kiss by 12.01 a.m. By now, Shravan kissed the picture of Kevin at least a thousand times and said ‘I love you’ even more than that.
“I wanna see you now. Send your recent picture puppy.”
“Hmmm... Check your mail tomorrow.”

1 New Mail from Kevin
1 attachment
Shravan made a hasty call to Kevin
“Hey puppy. What happened to you? Fever eh? You look so dehydrated and slim. Very pathetic look.”
“Nothing pa. Those pictures which I sent last week are taken during my PG days. Now am eating food from outside. So became slim.”
“Don’t worry. After marriage, you will gain weight.”
“You said you don’t know to cook.”
“After seeing you, I decided to learn it.”
“Come to Coimbatore soon pa. I want to see you.”
“Next month I will be there. Promise puppy.”
“Please da. I want to marry and start my life soon.”

A week passed. Shravan grew happier each day. Every moment of his conversation with Kevin over phone seemed to be the only happiest thing in his life that time. Kevin would cry in between out his memories about Gowtham.

“I should have gone to his funeral da.”
“Then why didn't you go?”
“When his friend informed me about that fateful bike accident, I thought that am gonna die the next moment too. Even hearing that news shattered me. How can I go and see his dead body? When they burn it, how can I tolerate?”
“Fine. Relax puppy.”
“That’s the only reason, I visit Madurai every month. I relive my old memories with him whenever I walk through Meenakshi Amman Temple.”
“Hmmm..... Don’t worry. I believe that his soul will definitely be happy to see you living happily.”

Love is not divine on its own. Depends on those who show it. And yes. Kevin is by far the best choice that Shravan has made. He could not wait to marry him. But before that he decided to invite few people. Vicky is the first name that strikes his mind. That Sunday, Shravan paid a visit to Vicky’s room in Anna Nagar.
“Those who forgot that Anna Nagar exists in Chennai have finally found it.” Vicky blocked the way to his room.
“I came to invite you for my marriage.”
Vicky was visibly shocked. His entire body got loosened as he took away his hands from Shravan’s shoulder.  
“I never thought that you would turn into a bisexual.”
“Idiot. I said only marriage. Not Straight marriage.”
Vicky and Shravan sat in that velvet sofa and started to look each other with wild excitement.
“You....you....you...... rascal... You never said a word to me before.” Vicky pounced on Shravan and started a friendly tussle in the sofa.
“Hey Relax, That’s unexpected for me too.”
“How long?”
“Three weeks.”
“Don’t joke. You are the one who advises everyone that love doesn’t happen overnight.....blah....blah...blah.... And now you got knocked down in just three weeks.”
“In 48 hours..”
“Stupid.”
Shravan then began to explain the entire story. Vicky didn’t interrupt him even for a second.
“Wonderful da. I thought that such guys never existed. You are so lucky to get him. Don’t miss him da.”
“I won’t.”
“Fine. I will be your best-man on the day of your marriage. Ok?”
“Sure.”
“Picture... picture....”
“Ooops.. I forgot. Wait. I will show you.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 PM
Kevin calling........

“Hey hubby. Forgot me ah?”
“No.”
“Why didn’t you reply to my messages?”
“I was busy.”
“Even before marriage you started to avoid me eh? Ok ok.”
          “Have you ever been to Chennai?”
          “Only once da. Why?”
“Anna Nagar?”
“No. Only to Anna University, Guindy. Why?”
          “Don’t lie. You have come to Anna Nagar on August 2012.”
“Promise. I have not come.”
“Then your Gowtham has come to Anna Nagar.”
“What?”
“Don't lie. Get lost.”
In a fury, Shravan threw away his mobile.
Again Kevin calling..........
“Please da. Don’t be angry. Tell me what happened.”
“Whose pictures did you send to me?”
“Mine only.”
“Don’t lie scoundrel. You have sent me your Gowtham’s pictures first time.”
“Last week I took my picture in webcam and sent you.”
“Yes. That is your original picture. You cheated me by sending your Gowtham’s picture to make me propose.”
“So you worry only about looks? I don’t look good. So what?”
Shravan controlled his anger and continued...
“Looks doesn’t matter to me. If you have sent your original picture in the first time also, I would have proposed you. I loved your character. Not your looks. But you thought of cheating me by sending someone else’s picture.”
“Wait. I will check my mail and tell you.”
Shravan lost all his hope. Within a minute all his marriage dreams seems to have gone light years far. 
Kevin calling......
“What?”
“Hey sorry. First time, I just forwarded my old mail to you. I didn’t check whether it was my pic or Gowtham’s pic. I forgot to check it before sending.”
“So?”
“If I thought of cheating you why should I send my original picture one week before?”
That again seemed to be a valid argument. Shravan is half pacified now.
“Ok. I believe you.”
“It’s ok. Mistake is on my part too. I should have checked it before sending.”
“Ok.”
“How did you find about Gowtham’s visit to Chennai?”
“I went to invite my friend to tell about our marriage plans. When I showed him your pictures, he told me that he had fun with the person in the picture?”
“With my Gowtham?”
“Yes. Just six months before.”
“But he was dead one year ago.”
“Again a lie.”
“No. His friend told me that Gowtham was dead in an accident.”
“Either he lied to you or you lied to me.”
Kevin started to cry. Shravan who is on an extreme irritation lashed out heavily.
“When you are finished crying, call back.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shravan got mired into too many thoughts. What made him fall in love after two successive love failures? Attracted to him physically? Well he has got plenty of options in Chennai itself. Why should he fall for someone who is in Coimbatore, someone whom he has not even met in person? The answers seemed irretrievable.
Shravan hit the Netcafe again to distract his mind.
Logged into Facebook and checked for his messages.
Vicky had sent him a link.
CLiCK
And then bang.......
It is the profile of Gowtham. The one in the picture which Kevin had sent him.
With uncontrolled anxiety, Shravan checked all his posts and pictures.
1 hour before
Gowtham feeling loved with Sanjay and 10 others
KFC was never so goooooooooooood without my darlings
Gowtham was posing with a gang of good for nothing fellas.

Shravan, who had a fair knowledge about the faces from Planet Romeo, was quick to identify the worst playboys of Chennai posing alongside Gowtham.
‘He is definitely a ^&*^* too.’

With too much of anger gushing inside his skull, Shravan made a quick escapade to Marina. Totally blinded by anger, he made three near-miss accidents in his bike before reaching the beach. The monotonous sound of waves; golden fleeces of Sun being swallowed by unknown dragon; shadow of a boy and a girl merging in a shawl; group of gangsters playing kabaddi with transgenders; teenage laborers pestering with their rare condiments; families looking for a holy spot to settle; police announcement in the backdrop asking people to take care of their valuables or go home naked; nothing.... nothing distracted Shravan.
But one thing did it to the speed of light.
KEVIN calling....
“Speak out Kevin. I need the truth. No more cooked potatoes.”
“Ok. Let my Gowtham be a playboy. So what? I loved him. And.... And he is dead now. Why do you wanna speak ill about a dead one? Why do you wanna hurt me by claiming that he is alive?”
Shravan could no longer control his anger.
“You dumb idiot. He is alive. I have seen his FB profile. He is alive and prostituting somewhere in Dindigul. He is working in a College over there. Do you want his number? Recent picture? Details about the person whom he recently nailed? I have all details. Do you wish to see it?”
As expected Kevin remained silent.
“Am happy that he is alive.” Kevin started to respond in a staggering tone. “But I didn’t lie to you. His friend told me that he died. That's what I told..........”
“Oh. You are a family boy right? Since your partner is dead, why don’t you go and die? Let your marriage be made in heaven. Am blocking your number. That’s it. If you try to contact me again I will make you bleed. Literally.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EPILOGUE
What happened actually? Did Kevin lie? Did Gowtham lie? What happened to Shravan thereafter?
Here are the answers. Shravan, who is heavily depressed by the turn of events, approached me for some psychological help. I listened to the entire story. And this was my conclusion to the questions of both Shravan as well to the readers now.

1. Did Kevin lie to Shravan?
           There is a 50 - 50 possibility. Kevin is a highly vulnerable and an emotional person. It is true that Gowtham is his first lover. Further Kevin is not a playboy. Enquiries made by Shravan and me confirmed that Kevin is not a playboy. If he is telling the truth about his story with Gowtham, then it means that he is a perfect fool and Gowtham had fooled him to the core.
            The second possibility is that he is psychologically affected because of ‘Raja Rani’ film. That’s his favorite film and reportedly Kevin has seen it more than 50 times since its release. There is also a possibility that Kevin used that story to cook up his own flashback to get a good lover in his life after finding out that Gowtham is a playboy.

2. Did Gowtham lie to Kevin?
         The possibility is low. Gowtham had fun with Kevin like he used to do it with others and then dumped him. The claims of Kevin that Gowtham’s friend called him to inform about his death seems unlikely. But on enquiring about Gowtham, I learnt that he was constantly irritated by the emotional dramas of Kevin. There is also a possibility that Gowtham might have used his friend to tell a lie to Kevin so as to escape from him. But it is also too overboard to lie that he is dead and that is highly unlikely, even for a guy like Gowtham. Gowtham is a bisexual and none of his friends knew about Kevin. Then who made the call? Or is it the imagination of Kevin to escape from the reality that Gowtham had dumped him? I don’t know.

3. What happened to Shravan thereafter?
           Shravan is still recovering from the shock he had. He is no longer able to believe even genuine persons. He decided to remain single for the rest of his life. Only time can answer further questions in this regard.

There are many other questions that are still lying unanswered. But it is one real life ‘Raja Rani’ story that is intriguing me for some time now. The readers are free to form their own conclusion for this story. If there is God, only he knows what really happened.
Bye readers and thanks for your patience!

Monday 25 August 2014

சிறையில் அடைக்கப்பட்ட கலைத்துறை ஜாம்பவான்கள் - ஒருபால் ஈர்ப்புதான் காரணம்!

  

“சட்டென உங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு ஒரு புகழ்பெற்ற ஓவியத்தை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள்!” என்று உங்களிடம்  சொன்னால், பெரும்பாலானவர்களின் மனதில் பளிச்சென வந்துபோவது இரண்டு ஓவியங்களாகத்தான் இருக்கும்... மோனலிசா மற்றும் கடைசி விருந்து (தி லாஸ்ட் சப்பர்) என்ற அந்த இரண்டு உலகப்புகழ்பெற்ற ஓவியங்களை தவிர்த்துவிட்டு நாம் ஓவியங்களை பற்றி பேசிட முடியாது... இந்த ஓவியங்களை ரசிக்க பெரிதாக ரசனைகள் தேவையில்லை, கலை நுணுக்கங்களை அறிந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை... கண்ணிருக்கும் எல்லோருமே பார்த்து வியந்த அந்த இரண்டு ஓவியங்களை படைத்தவரான லியோனார்டோ டா வின்சி தான் இந்த கட்டுரையின் நாயகன்... 

டாவின்சி பற்றி பெரும்பாலானவர்கள் அறிந்திருப்பீர்கள்... இத்தாலியை சேர்ந்தவரான இவர் கட்டிடக்கலைஞர், சிற்பி, பொறியாளர், ஓவியர் என்று பன்முகங்களில் நம் எல்லோருக்கும் பரிச்சயமானவர்... 

டாவின்சி வரைந்த ஓவியங்களில் நமக்கு கிடைத்துள்ளவை வெறும் பதினேழு மட்டுமே... அப்படி தப்பிய ஓவியங்களில் சிலதான் நாம் வியக்கும் மோனலிசா முதல் கடைசி விருந்து ஓவியம் வரை என்னும்போது, மொத்தமும் கிடைத்திருந்தால் டாவின்சியின் உயரம் எந்த அளவை அடைந்திருக்கும்? என்று கற்பனை செய்துபார்க்க முடியவில்லை... 

தன் பதினைந்து வயதில் புகழ்பெற்ற ஓவியரான ஆண்ட்ரியா டெல் வெறோச்சி என்பவரிடம் ஓவியம் கற்க மாணவராக சேர்ந்தார்... ஐந்தே வருடத்தில் ஓவியத்தின் அத்தனை நுணுக்கங்களையும் மிகநேர்த்தியாக கற்றுக்கொண்ட டாவின்சி, தனது இருபதாவது வயதில் தனிப்பெரும் ஓவியராக உருமாறிவிட்டார்.... இன்றைக்கு உலகமே வியக்கும் அவரது ஓவியங்கள் பலவும் அந்த இருபதுகளின் இளமையில் வரைந்தது என்பதை நாம் நம்பித்தான் ஆகணும்...

சரி, டாவின்சி புராணம் போதும்!.. டாவின்சியை பற்றிய வரலாறு தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் கூட தகவல்களாக இருக்கின்றன... சமீபத்தில் அதை படித்தபோதுதான் அதில் இவருடைய பாலீர்ப்பை பற்றிய விஷயங்களை ஏன் மறைத்திருக்கிறார்கள்? என்று அதிர்ந்தேன்... ஆம், நீண்டகாலமாகவே டாவின்சி ஒருபால் ஈர்ப்பு நபர் என்ற நம்பிக்கை பொதுத்தளத்தில் நிலவுகிறது... அதற்குரிய ஆதாரங்களும் நிறையவே காணப்படுகிறது! எனும்போது ஏன் இத்தகைய உண்மையைக்கூட தமிழில் எழுதுபவர்கள் மறைக்க முயல்கிறார்கள்? என்றெனக்கு புரியவில்லை... 

புகழ்பெற்ற உளவியல் ஆய்வாளரான சிக்மண்ட் ப்ராயிடு முதல் மிகப்பிரபலமான வரலாற்று ஆய்வாளரான சர் கென்னத் க்ளார்க் வரையிலான பலரும் “டாவின்சியின் ஒருபால் ஈர்ப்பை பற்றிய” நம்பத்தகுந்த வகையிலான ஆதாரங்களை முன்வைக்கின்றனர்...

டாவின்சி வாழ்ந்த காலம் ஓரினச்சேர்க்கை தண்டனைக்குரிய குற்றமாக இத்தாலியில் பார்க்கப்பட்டது... “1476 ஓரினச்சேர்க்கையில் ஈடுபட்டதால் இரண்டுமுறை கைதுசெய்யப்பட்டு, பின்பு போதிய ஆதாரமின்றி விடுவிக்கப்பட்டார் டாவின்சி”. இரண்டு மாத காலம் அதற்காக சிறையில் இருந்ததையும் நாம் வரலாற்றின் வழியே அறியமுடிகிறது... தன் 24வது வயதில் ஜாக்கப் சட்ரெல்லி என்ற பிரபலமான விலைமகனுடன் ஓரினச்சேர்க்கையில் ஈடுபட்டதாகத்தான் கைதுசெய்யப்பட்டார் டாவின்சி... 

டாவின்சி திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை. பெரும்பாலான தனது ஓவியங்களில் ஆண்களின் நிர்வாணப்படங்களையே அதிகம் வரைந்திருக்கிறார். பெண்களின் உடலை விட ஆண்களின் உடலில் நிறைய ஆர்வத்திற்குரிய விஷயங்கள் இருப்பதாக அவர் உணர்ந்திருப்பதால்தான் ஆண்களின் நிர்வாணப்படங்களில் அதிக ஆர்வமுற்றிருந்ததாக உளவியல் அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள்...

குறிப்பாக தனது மாணவர்களான சலாய் மற்றும் மெல்ஸி ஆகிய இருவருடனும் டாவின்சி’க்கு மிக நெருக்கமான உணர்வுரீதியிலான உறவு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது... அதில் மெல்ஸி என்பவர் டாவின்சி இறக்கும்வரை உடனிருந்த அன்பிற்குரிய ஒரு காதலனாக பார்க்கப்படுகிறார்.... அதுமட்டுமல்லாமல் சலாய் என்னும் மாணவர் தான் டாவின்சியின் பெரும்பாலான ஓவியங்களுக்கு மாடல் என்று கூறப்படுகிறது...
இன்றைக்கு உலகம் வியக்கும் மோனலிசா ஓவியத்திற்குகூட சலாய் தான் மாடல் என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள்...

இப்படி பெண்ணுடன் திருமண உறவெதுவும் இல்லாமல் வாழ்ந்த டாவின்சி தனது மாணவர்களான மேற்சொன்ன இருவரிடம் காட்டிய அன்பை வரலாற்றில் நாம் நிறைய பார்க்க முடிகிறது... அவ்வளவு ஆத்மார்த்தமான அந்த உறவைப்பற்றி வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாத “ஹோமோபோபிக்” சூழல் நிலவிய அந்த காலகட்டத்தில், சொல்லப்படாத காதல்களாகத்தான் அத்தகைய உறவுகள் முற்றுப்பெற்றன....

இன்னொரு விஷயத்தையும் நாம் அறியமுடிகிறது.... டாவின்சி ஓரினச்சேர்க்கை செய்ததற்காக கைதுசெய்யப்பட்ட நிகழ்வு அவரை உள்ளளவில் நிறையவே காயப்படுத்தி இருக்கிறது... இரண்டு மாத சிறைவாசத்திற்கு பிறகு வெளியே வந்த டாவின்சி அந்த நகரைவிட்டு வெளியேறி மிலன் என்னும் இடத்திற்கு சென்றுவிட்டார்.... அதன்பிறகு தன் ஓவியத்துறையில் கூட அவ்வளவாக ஈடுபாடில்லாமல்தான் வாழ்ந்திருக்கிறார்...

இப்படி மிகத்திறமை வாய்ந்த பல மேதைகளை, அவர்களின் பாலீர்ப்பு வழியே ஒடுக்கி ஒழித்துவிட்ட பட்டியலில் டாவின்சியும் ஒருவரென சொல்லலாம்...

இந்த வரிசையில் நான் ஏற்கனவே ஆலன் தூரிங் கூட ஓரினச்சேர்க்கையில் ஈடுபட்டதால் குற்றம் சாட்டப்பட்டதை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தேன்.... இங்கே இன்னொரு நபரை பற்றியும் ஒருசிறு குறிப்பை சொல்ல விரும்புகிறேன்.... டாவின்சி போல பாலீர்ப்பால் ஒடுக்கப்பட்ட மேதைகளுள் ஒருவர்தான் ஆஸ்கார் வைல்ட்’உம் கூட...

ஆஸ்கார் வைல்டும் இதே காரணத்திற்காக சிறையில் இருந்ததாக நாம் அறியமுடிகிறது...
ஆஸ்கார் வைல்டின் திறமைக்கும் வரலாற்றில் திடமான ஒரு இடமுண்டு... சிறந்த எழுத்தாளரான இவருடைய நாடகங்கள் இன்றுவரையிலும்கூட மேற்குலகில் அரங்கேற்றப்பட்டு வருகின்றன... நாடகம் மட்டுமல்லாது கதைகள் மற்றும் கவிதைகளில் தனக்கென சிறப்பான இடத்தை தக்கவைத்துக்கொண்டனர்... இன்றைக்கும் இவரது The Picture of Dorian Gray என்கிற நாவல் இளமை மாறாத தோற்றத்துடன் வாசகர்களை கவர்ந்துவருகிறது... எவ்வளவோ திறமைகளை கொண்டு இலக்கிய வட்டத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை இவர் ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் கூட, இவருடைய பாலீர்ப்பை காரணம் காட்டி மேற்குலகம் ஆஸ்கார் வைல்டை மரணத்தின் விளிம்பிற்கு தள்ளியது... 

ஆம், ஆஸ்கார் வைல்ட் ஒரு ஒருபால் ஈர்ப்பு நபர்... இளங்கலை மாணவரான ஆல்பிரெட் டக்லஸ் என்பவருடன் இவருக்கு காதல் உண்டாக, இருவரும் பரஸ்பரம் அன்பை பரிமாறி காதலர்களாக சிலகாலம் வாழ்ந்தனர்... அந்த தருணங்களில் ஆஸ்கார் தனது வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் திளைத்திருந்தார்... ஆனால், வெகுநாள் அந்த மகிழ்ச்சி நீடிக்கவில்லை... 

மேற்குலகமே கொண்டாடிய அந்த படைப்பாளியை “ஓரினச்சேர்க்கை”யில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டி, இரண்டு வருட கடுங்காவல் சிறை தண்டனை விதித்தது இங்கிலாந்து நீதிமன்றம்... சிறையில் அவர்பட்ட துன்பங்களுக்கு அளவே இல்லை... இரண்டு வருட நரக வேதனையை அனுபவித்து பெருமூச்சு விட்டபடி விடுதலையான ஆஸ்கார் வைல்ட், சமூகத்தின் ஏளன பார்வையால் மீண்டும் மனம் நொந்தார்... ஓரினச்சேர்க்கை குற்றத்திற்காக தண்டனை பெற்று விடுதலை ஆன ஒரு நபரின் மீதான சமூகத்தின் பார்வையை இப்போதைய இந்தியர்கள் அனைவரும் எளிதாக யூகிக்க முடியும்... ஒரு நாள் பகலை அந்த ஏளனப்பார்வையோடு கழித்த ஆஸ்காரால், அதற்கு மேலும் அத்தகைய புறக்கணிப்புகளை தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை... இரவோடு இரவாக லண்டன் மாநகரை விட்டு வெளியேறி, பிரான்ஸ் நாட்டினை அடைந்தார்...

அதன்பிறகும் மன உளைச்சலிளிருந்து மீளமுடியாமல், மூன்று ஆண்டுகளில் தனது நாற்பத்தி ஆறாவது வயதில் உயிரையும் விட்டார்... உடலை பரிசோதித்த மருத்துவர்களால் அவருடைய இறப்பிற்கு மூளை காய்ச்சலை காரணமாக சொல்ல முடிந்தாலும், எவராலும் அவருடைய மனதின் பாதிப்பை கண்டறியமுடியவில்லை....

ஆஸ்கார் வைல்ட், டாவின்சி, ஆலன் தூரிங் என்று எல்லா ஒருபால் ஈர்ப்பு நபர்களும் இந்த சமூகத்திற்கு பலவிதமான ஆக்கங்களைத்தான் விட்டு சென்றுள்ளனர்... பதிலுக்கு இந்த “ஹோமோபோபிக்” சமூகம் அவர்களுக்கு அழிவைத்தான் பரிசாக கொடுத்துள்ளது.... பாலீர்ப்பு காரணத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டு புதைகுழியில் தள்ளிவிடப்படும் கொடுமைகள் இன்றைக்கு மேற்குலகில் மறைந்துவிட்டாலும், விட்டகுறை தொட்டகுறையாக இந்தியா போன்ற நாடுகளில் அவை தொடர்ந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது...


என்றைக்கு இந்த பாவங்களிலிருந்து இந்த சமூகம் விடுபடப்போகிறது? என்பதை ஒவ்வொரு பொதுத்தள மனிதனும்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும்!...